„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20

OLVASMÁNY: Azután ezt mondta Dávid király: Hívjátok ide Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát! Ezek be is mentek a király elé. A király ezt mondta nekik: Vegyétek magatok mellé uratok embereit! Ültessétek fiamat, Salamont az én öszvéremre, és vezessétek le a Gíhón (folyó)hoz! Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izráel királyává, azután fújjátok meg a kürtöt, és kiáltsátok: Éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel mögötte, ő pedig jöjjön ide, üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király! Mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izráel és Júda fejedelme. Akkor Benájá, Jójádá fia válaszolt a királynak: Az ÚR, az én uramnak, királyomnak Istene mondjon áment rá! Ahogyan vele volt az ÚR az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is, és tegye nagyobbá trónját még az én uramnak, Dávid királynak a trónjánál is!” I. Kir 1, 32-37

„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” Zak 9,9

ALAPIGE: Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.” A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta.” Mt 21, 1-11

Szeretett Testvéreim! Kedves Ünneplő Gyülekezet! Ha lóháton érkezik, akkor magyar, ha szamárháton, akkor zsidó! Ezt a mondatot bárcsak jó mélyen belevésné szívünkbe Isten áldott Szentlelke. A virágvasárnapi történet hatására kristályosodott ki a lelkemben ez a mondat. Valamikor zsenge ifjúként hallottam azt a gondolatot, hogy az ókorban szokás volt a lóháton érkezőktől félni, mert azok nem kíméltek senkit és semmit, ellenben aki szamárháton vonult be győztes hadvezérként a leigázott területre az szelíd volt és alázatos, és mindenkinek megkegyelmezett. Ma már tudom, hogy éppen fordítva van. Ha össze kellene hasonlítani két népnek a lelkületét, akkor csak azért volna nehéz dolgom, mert a magyar őstörténet elveszett, és a zsidó őstörténet pedig éppen nem arról szól, hogy ők mindenkinek megkegyelmeztek, hanem inkább arról, hogy senkit nem kíméltek, aki az útjukba került.

A magyar lélek nem testvérgyilkos lélek. Annak, hogy manapság mégis öli magyar a magyart, talán az egyetlen valódi oka az, hogy tőle idegen lelkület szővi és fonja át a kultúráját, vallását és a gondolkodását immár nagyon régóta.

Nagyon fontos mozzanat lehetett Jézus jeruzsálemi bevonulása. A zsidóság a páskára, mint hatalmas nemzeti ünnepre készült. A politikai messiás iránti vágyak ilyenkor mindig fellángoltak. Most jön el a szabadítás! Most! Nem mai találmány egy nemzeti ünnepet az érzelmek felfokozására, a közhangulat befolyásolására felhasználni.

Miért is megy Jézus Jeruzsálembe? Megtisztítani a templomot, amelyet a zsidóság a rablók barlangjává tett. Máté evangélista szerint oda vezet az első útja. Ugyan ki lehet az a politikai messiás, akinek a legfőbb dolga az Isten házát újra imádság házává tenni? Ugyan ki lehet az a politikai messiás, akinek legfőbb dolga utat mutatni az Atyához? Jézus személyében a megtestesült Isten, az emberiség Megváltója érkezik el, aki kísérletet tesz felmutatni a valódi célt, a megmaradás útját a világ legsötétebb népe számára, és minden nép számára. Ez a valódi cél az Istenhez való visszatalálás. A legszebb és legmélyrehatóbb beszédek hangoznak el a templomban egymás után arról, hogy kicsoda az Isten.

Jézus talán azért igyekszik Jeruzsálembe, mert ezt a felfokozott szabadságvágyat szeretné kihasználni, és a forró lángolás közepette az emberi szívet megérinteni, és az Örökkévaló Szeretet irányába fordítani, és ezzel megmenteni. Szeress bele az igazi Királyba, aki nem csak ígérget, hanem az élet teljességét, a szív békéjét, az élet értelmét kínálja! Szeresd meg a világosságot, szeresd meg az igazságot, mert az igazság tesz szabaddá! Ez egy nagyon fontos bevonulás. Az evangélista azt mondja, hogy felbolydul az egész város. Nagyon sok követője lesz Jézusnak, akinek szívből-szeretetből születő szava felülmúl minden hangzatos kampánybeszédet.

Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ő a kiválasztott!!! Ezért jön érte olyan hamar a halál. Mert ugyanabban a pillanatban nem lehet két kiválasztott. Vagy a zsidóság a kiválasztott, vagy Jézus! Az egyik kiválasztott megöli a másik kiválasztottat. És ott maradt a zsidóságon az istengyilkosság bűne, és akkor született meg a világ leggyászosabb meséje a népéért önmagát feláldozó Jézusról. Megölik és azt mondják, hogy értünk áldozta önmagát. Azt mondják: mi ketten ugyanazt akartuk. Azt mondják: nem mi öltük meg, hanem Ő feláldozta magát értünk. Azt mondják: véres és bosszúálló istenünk végre lecsendesült, mert fia vére elégtételt szerzett. Vagyis: a zsidóság váltotta meg a világot…

Jézus virágvasárnapi bevonulása egy nagyon fontos bevonulás. Méghozzá az előbb elmondottak miatt, mert Jézus az ünneplő emberek fejében át akarja állítani a váltót, hogy a gondolatok ezután ne a zsidó logika mentén, hanem a szeretet logikája mentén közlekedjenek. A zsidó logika az, hogy CSAK MI. Az isteni szeretet logikája pedig az, hogy mindenki kiválasztott a szeretetre és a boldog életre.  Ezért Ő, Jézus az egész emberiség megváltója.

A zsidó logika, amelyik nem hagyta magát a szeretet által megváltani, akcióba lendült, és Jézus bevonulását valláspolitikai eseménnyé tették. Nem akkor, hanem utólag, amikor az evangéliumokat leírták, fél évszázaddal, vagy talán még többel is az események után. Jézus bevonulását egy zsidó messiás-király diadalittas menetévé változtatták, és ehhez ószövetségi díszleteket használtak és megtehették. Majd látjuk, hogy miért.

A legkézenfekvőbb ószövetségi díszlet Dávid király legendás története volt, amit felolvastam előttetek. (1. Kir 1,32-37) Halála előtt a király gondoskodik Salamon fiáról, mint leendő utódjáról és úgy rendelkezik, hogy a fiút öszvér hátán vezessék, kenjék fel királlyá, és azután fújják meg a kürtöt, és kiáltsák: Éljen Salamon király! Dávid másik fia is királyságra tört, de az uralkodó Salamont támogatta, és a királlyá avatás rítusában fontos szerepe volt a szamárnak (öszvérnek), és ez a történet élt a zsidók lelkében kitörölhetetlenül, és minden bizonnyal ez ihlette meg Zakariás prófétát (Kr. e. 520-518), amikor azt jövendölte: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.” Mert szamárháton ül az eljövendő király, ahogy elődje Dávid elrendelte; hogy jöhetne másképp?! És megszületik az ószövetségi díszlet a bevonuló Jézus köré, hogy az utókor soha, de soha meg ne kérdő jelezze: ama dicső jeruzsálemi bevonulás része volt a nagy megváltó tervnek. Nem mi voltunk a gyilkosok, a bárány magát áldozta fel!

Én azon sem lepődnék meg, ha valamelyik később megtalált bibliai kéziratból kiderülne, hogy Jézus lóháton érkezett. Nem készült róla felvétel. Horty Miklósról nehéz volna bebizonyítani, hogy 1919. november 16-án szamárháton vonult be a magyar fővárosba, mert van róla, és a fehér lováról archív felvétel, és aki akarja, az interneten megnézheti.

De Jézusról nem készült felvétel. A virágvasárnapi történet egy olyan történet, amelyik a legjobban képes összekuszálni az ember gondolatait, és talán éppen ez a cél. Mert, ha mélyen belegondolunk, akkor soha, de soha fel nem oldható az az ellentmondás, hogy egy hozsannázó tömeg miért fog öt nap múlva feszítsd meg-et kiáltani? Ugyan ki venné a bátorságot, hogy kezet emeljen Dávid fiára?

Virágvasárnap a zsidó összekuszálás és egybegereblyézés ünnepe, de mi koncentráljunk csak a mi Jézusunkra, mert akkor, ha ezt tesszük elhalványulnak az ószövetségi díszletek, és akkor csak a lényeget látjuk, csak Jézust egyedül, aki szamárháton vagy gyalog, vagy az ég felhőin, teljesen mindegy, de soha nem pusztító tűzzel, hanem mindig lángoló szerelemmel indul el értünk, hogy a lelkünkben, a gondolatainkban megvilágosítson, megváltson, és a jó útra vezéreljen.

Hozsánna az Isten Fiának! Mondjuk és kiáltsuk a szívünk teljességéből, hogy hozsánna az Isten Fiának, és nagyon vigyázzunk arra, hogy a következő szavunk és tettünk nehogy a szeretet és az őszinteség megfeszítése legyen, mert mi egyeneshátú lovasnép vagyunk, ne üljünk rá soha a szamárra, mert nem kifizetődő.  Akit ma ünnepelnek, azt holnap keresztre feszítik. Ez a lelkület ma is jelen van, de ez a lelkület soha nem volt a miénk. Isten óvja meg ettől a lelkülettől egész magyar népünket!

A hozsánna segélykiáltást jelent. Ezen az összekuszált ünnepen a segélykiáltásból üdvrivalgás lesz. Mintha azt jelentené: éljen a király! De nem azt jelenti. Mert a hozsannát csak bűnbánó lélekkel, alázattal és tiszta szívvel szabad kimondani. És egyedül csak Jézust illeti meg a hozsánna! Véres kezű Dávidok és utódaik nem méltók erre a megszólításra! Ők nem tudnak rajtunk segíteni. Egyedül csak Jézus! 

És milyen jó, hogy nekünk szép magyar szavaink is vannak a zsidó hozsanna helyett. Ilyen például úrvacsorára készítő szép dicséretünk, a Tompa Mihály verséből született ének: Idvességünk, váltságunk, Jézus Hozzád kiáltunk! (442. dics.) Ha így tudjuk Őt ünnepelni és segítségül hívni, akkor jön el az igazi ünnep!  Isten adja és mi tegyünk érte, hogy így legyen! Ámen.

Mátészalka, 2018. március 25.

Becsei Miklós lelkipásztor