Lekció: Habakuk 3,2-19

Textus: Habakuk 2,4: Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.

Kedves Gyülekezet!

A mai istentiszteleten a keresztény életünk egyik legnehezebb kérdését tesszük fel. Egy olyan kérdést, amely alapjaiban határozza meg mindennapjaink és kihatással van éltünk minden egyes pillanatára. A kérdést, amely református hitünk atyját Kálvin Jánost is roppant módon foglalkoztatta, hiszen az Institúció című művében e kérdésről szól az egyik lehosszabb fejezet. A kérdés így szól:

Mit jelent a hit?

Az istentiszteletünk témája a hit lesz, hiszen Habakuk próféta azt írja, hogy „az igaz ember a hite által él”. A hit az élet értelme, a hit az élet esszenciája, a hit maga nagy betűs Élet, minden más, ami túl van a hiten az felesleges erőlködés. A hit miatt van örök életünk és a hit az, amely képes megtartani minket a mindennapokban Isten hatalmas országában, amelyben élünk. A hit az, amelyre Isten hív, és amelynek a megélésére Isten bátorít minket minden egyes pillanatban.

Mit jelent a hit?

Erre a kérdésre a válasz mindannyiunk esetében eltérő. Hiszen Istennel mindannyian másképpen találkozunk. Isten egyedi teremtései vagyunk, a lehető legkülönlegesebb formában. Más és más élettörténettel rendelkezünk és más és más élményeink vannak Ővele. Az igazi választ mindannyian a belső szobánkban Istennel beszélgetve, imádságos szívvel és saját életünk megértésével találhatjuk meg. A hit titok, amelyet azonban lehet és kell is kutatnunk. A mai istentiszteleten próbáljunk meg, ehhez a kutatáshoz pár támpontot szerezni.

1. Mit jelent a hit?

Támpontként először térjünk ki arra, hogy honnan származik a hit. A Szentírás és keresztény hitvallásaink is több helyen leszögezik, hogy a hit forrása Isten. A hit bennünk születik meg, de csak akkor és csakis akkor, ha Isten ezt nekünk ajándékozza. A hit egy ajándék a maga legnemesebb és mégis legegyszerűbb formájában. Ajándék, amelyet ha megkapunk, akkor tudjuk használni és tudunk élni vele. Tökéletlen példával élve mégis a maga egyszerűségével hasonlítsuk a hitet egy bármilyen másik ajándékhoz.

Például karácsonyra kapunk ajándékot. A doboz csodálatosan szépen be van csomagolva. Ott van előttünk a csomag, ami gyönyörű ezért örülünk neki. Ki is bontjuk gyorsan és felfedezzük, hogy bizony ez egy porszívó. Ekkor kettő lehetőségünk van, vagy eltesszük a szekrénybe, hogy jól fog ez még jönni valamikor. Ekkor azonban lehet, hogy megfeledkezünk róla az idő múlásával és az ajándékunk haszontalan lesz. Vagy foghatjuk a porszívót és máris, a karácsony utáni takarításban használni kezdjük a gépet, hogy kitisztítsuk a port a házunkból. Porszívó nélkül a házunk koszos marad. A gépet, viszont ha használjuk, akkor időről-időre újra megtisztul a házunk. A gépet kaptuk, anélkül hogy valaki nekünk ajándékozná nem tudnánk használni. Mégis ha megkaptuk, akkor onnantól takaríthatunk vele. Karban kell tartanunk, ki kell üríteni a porzsákot, vigyázni kell, nehogy olyan tárgyat szippantsunk fel vele, amelytől tönkre megy, a konnektorba is rendeltetésszerűen kell csatlakoztatni.

Természetesen ez a példa nem tökéletes, hiszen porszívót nem csak ajándékba kaphatunk, hanem vehetünk mi is a boltban. A hit azonban nem eladó, pénzre nem váltható, mert ingyen és bérmentve kapjuk azt Istentől, csak csakis tőle kapható meg. Viszont, ha megkapjuk és rendeltetésszerűen használjuk, akkor örök és végtelen erejű. Nincs az a nehézség, nincs az a próba, amely tönkretenné. A hit meginoghat, de ha vigyázunk rá, a mi ajándékunkra, akkor elég egy lelki porzsák csere, elég egy friss Isten előtti leborulás és minden helyre tud állni.

A hit tehát egy becses ajándék Istentől, amely képes tisztán tartani a lelkünk. Képes tisztán tartani az értékrendünk és a világhoz való viszonyulásunk.

2. Mit jelent a hit?

Második pontként nézzük meg, hogy milyen összetevői vannak a hitnek. Amint egy ízletes sütemény is pillanatok alatt rosszízű undort tud belőlünk kiváltani, ha valamely hozzávalót kifelejtjük belőle, ugyanúgy a hit is kudarcokhoz vezet, ha valamely összetevője nincs a helyén. A helyes összetevőkhöz hívjuk segítségül a Heidelbergi Káté 21. kérdés-feleletét, amely így szól:

 • Mi az igaz hit?
 1. Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett.
 2. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.

A hit tehát kettő összetevővel rendelkezik: ISMERET és BIZALOM.

a) Ismeret, mert a hitünk üres, ha nem ismerjük az Isten szavát. Azt az élő és ható szót, amely ma is szól hozzánk a Bibliából. Hiszen a Biblia lapjain az élő Isten szavát olvashatjuk. Történetek, bölcsességek, példázatok, énekek és költemények sora van benne ebben a könyvben, amelyek mind arról beszélnek, hogy kicsoda Isten és hozzá képest ki az ember. Kálvin János az Institúcióját így kezdi:

Bölcsességünk, és csak az, amit valóban bölcsességnek kell tartani, lényegében két részből áll, ezek pedig

Istennek és önmagunknak a megismerése.

A Bibliát olvasva amellett, hogy megláthatjuk Isten türelmes és könyörületes tetteit, a történetek szereplőiben magunkra ismerhetünk, mint emberekre. Amint magunkra ismerünk egy-egy történetben, vagy azonosulni tudunk valamely mondatával mi is bele vonódunk a történetbe, vagy valamely üzenetbe.

Gondoljunk például a tenger kettéválasztásnak a történetére Mózes II. könyvéből, amikor Isten népe menekült az őket üldöző egyiptomiak elől. Lehet mi is éreztük már úgy magunkat, hogy az életben kettő fal köré szorultunk, egyik oldalt a múlt terhe, előttünk pedig a jövőtől való rettegés. Mögöttünk a múlt serege üldöz, mint az egyiptomiak; előttünk pedig a jövő végtelen tenger háborog. És ekkor az Úr cselekszik, a tenger kettéválik és a rengeteg hullám között kirajzolódik az egyetlen helyes és járható út. Isten kegyelme és tökéletes vezetése az, amelyet megláthatunk ebben a történetben is. Folytathatnánk a sort minden egyes részével a Bibliának, amely külön-külön élethelyzetünkre tud bátorítást jelenteni.

Ahhoz azonban, hogy be tudjunk kapcsolódni Isten cselekvésébe, ahhoz hogy meg tudjuk élni a hitünket ismernünk, kell a Szentírás lapjain leírottakat. Milyen jó, hogy ilyen hosszú és vaskos könyvet kaptunk, mert ha olvassuk, akkor mindig fedezhetünk fel benne újabb és újabb bátorításokat az élet megannyi helyzetére.

A hitünk ismeret összetevője tehát a Bibliából származik; és abból, ahogyan felismerjük benne önmagunkat. Hála legyen a Szentlélek Istennek, hogy ebben felismerésben a segítségünkre siet és megmutatja, hogy melyik történet az, amely életünk bizonyos helyzetében segítség tud lenni.

b) A hitnek a másik összetevője pedig a bizalom. Az ismeret, mint tudás mellett ott áll egy érzelem, egy szívbéli viszonyulás: A bizalom, hogy „amit Isten tesz az helyes és jó.” A hitnek ezt az összetevőjé nehéz megfogalmazni, mert ez egy olyan érzelem, amely beíródik a szívünk mélyére és kisebb illetve nagyobb intenzitásokkal tör elő. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az anyja vállán fekszik. A kisgyermek ilyenkor tudja, hogy a lehető legnagyobb biztonságban van, mert vigyáznak rá, mert óvó karok veszik köre és bármi történjék, az anyuka ott van, hogy segítsen.

Hasonló képpen mi is ezt a bizalmat élhetjük meg, ha időről-időre találkozunk Isten csodálatos óvó karjaival. Isten mindennapi törődését érezve bennünk is kialakul egy a kisgyermekhez hasonló bizalom, hogy amit Isten tesz az jó, helyes és hasznos. Mert Isten a tökéletes alkotónk, ő a mi tökéletes Atyánk, aki óv és terelget minket az életben. Benne nincs hiba és nincs tévedés, mert Ő maga az igazság és ő tudja igazán, hogy mire van szükségünk. Persze mi, mint lázadó kamaszok, hányszor és hányszor ellent mondunk az Ő akaratának és vétkezünk és hányszor és hányszor pereljük Őt, hogy Isten miért büntetsz. Miközben Ő csak terelni akar, és azt szeretné, hogy minden arra mutasson, hogy minél jobban megérthessük, hogy nélküle semmik vagyunk. Van, hogy ez a terelgetést fájdalommal éljük meg, mégis ha hiszünk, akkor bízunk abban, hogy a fájdalomnak van értelme. Lehet, nem tudjuk mi a pontos érelme, de bízunk benne, hogy Isten jobban tudja, nálunk mi miért történik.

A hit kettő összetevője tehát az Ő szavának az ismerete és a bizalom abban, hogy amit Ő tesz az jó. A hit így működhet bennünk és így lehet nekünk öröm és bátorítás.

3. Mi jelent a hit?

Harmadik pontként röviden térjünk ki arra, hogy ki ez az Isten, akitől ezt ajándékba kaptuk, akit megismerhetünk benne és akiben bízhatunk. Ehhez Istennek pár tulajdonságát szeretném felsorolni:

 • Isten mindenható Isten, mindenható mert nincs előtte lehetetlen.
 • Isten az igazság Istene, mert tudja hogy mi a helyes.
 • Isten hatalmas Isten, ahogyan hallhattuk az istentisztelet elején, az Ő jelenlététre, ha akarja a hegyek szétporladnak, a folyóknak újabb medre fakad, a vizek feltörnek, a Nap és a Hold megáll az égen. Ha az Úr akarja a legbátrabb ember is remeg és csontjaiba érzi a fájdalmat, mert az Úr hatalmas.
 • De ugyanez az Úr Szerető Isten. Jézus Krisztusban a szelíd bárányban Ő az, aki megalázta magát, hogy nekünk örömünk és bűnbocsánatunk lehessen.
 • Gyógyító Isten, mert nincs olyan testi és lelki betegség, amelyre neki ne lenne gyógymódja.
 • Ő vigasztaló Isten, mert nincs az a fájdalom, az a gyász, amelyből ne tudna minket megvigasztalni, ha keressük Őt.
 • Ő Élő Isten: A Szentlelke itt jár köztünk, itt van velünk, hogy bátorítson, csodákat tegyen és értelmet adjon az élet történésinek.
 • Ő egyben Atya, Fiú és Szentlélek Isten, aki uralkodik, bűnbocsánatot ajándékoz és velünk van minden bajban és örömben,

Ezt a sor sorolhatnánk tovább és tovább, mert Isten a minden mindenben.

4. Mit jelent a hit?

Utolsó támpontként nézzük meg, hogy mi következik abból, ha hiszünk. A hit nem más ilyen formában, mint a szeretet gyakorlása. A szeretet megélése Isten és az emberek felé. Ez a szeretet nyilvánul meg a hívő ember életének minden percében:

Az imádság csendjében, a dicsőítő énekek hangjában, a Biblia tanulmányozásában és a bűnbocsánat örömének a megélésében és ugyanez a hit nyilvánul meg a jócselekedetekben: egy őszinte mosolyban, egy bátorító pillantásban, egy figyelő beszélgetésben, a közös munkában, a nélkülözők megsegítésében, az elesettek ápolásában, a közös nevetésben, vagy a meghitt és közös hallgatásban.

A hit Isten ajándéka, így Isten nyilvánul meg a szeretet minden egyes megmutatkozásában.

A szeretet és a hit is mindig közösségi életre indít. A szeretetnek mindig van célja, mindig valakire irányul. Aki remeteként elzárkózik, az nem tudja kifejezni a szeretetét.

Az Istenben hívő ember életében ennek a szeretetnek elsődleges helye a gyülekezet. A gyülekezet az, ahol testvéri közösségben összegyűlünk egy olyan testvériségben, amely a Krisztushoz tartozásunkon alapszik. A Krisztushoz tartozásunk megelőz minden más emberi kapcsolatot, hiszen Isten legmeghittebb közelségében vagyunk leginkább emberek.

Ez a szeretet azonban megnyilvánul a gyülekezeten túl minden más emberi kapcsolatunkban is: a vér szerinti családunkban, a barátságainkban, a munkában vagy éppen a misszióban. Amikor olyan emberhez is odalépünk, aki még nem ismeri Istent. Ez a szeretet különböző módokon, de megnyilvánul a számunkra legkedvesebb embertől az ismeretlen emberig, vagy épp az ellenségünkig.

Összefoglalva a mai igehirdetést: Mit jelent a hit? Ez egy titok, amelyet mindenki maga tud kutatni, de kaptunk hozzá támpontokat Istentől, mely szerint a hit:

 • Isten ajándéka
 • A hit ismeret és szívbéli bizalom
 • A hit a Szentháromság Istenre mutat, aki minden a mindenben
 • A hit iránya pedig nem más, mint a szeretet

A hit titok, amelyre minden Istentől elhívott ember vágyik a szívében. Isten pedig hív minket erre a hitre és nekünk akarja ajándékozni, amint tette ezt a múltba, teszi a jelenben és tenni fogja a jövőben is. Hív minket függetlenül attól, hogy épp örömünk van, vagy fájdalmunk, hív minket függetlenül attól, hogy a világ szemében kik vagyunk. Lehetünk elismert és közkedvelt személyek, de lehetünk olyanok is, akiket a világ megvet és semminek néz. Jézus Krisztus kész mindenki mellé odaülni és elmondani neki, hogy van számodra egy ajándékom, egy ajándék, ami nem más, mint a hit.